สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อวัยเกษียณ

/
/
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อวัยเกษียณ

ทำความรู้จัก Reverse Mortgage สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ อีกหนึ่งทางเลือกน่าสนใจในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิตหลังวัยเกษียณ

Reverse Mortgage หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกน่าสนใจในการสร้างหลักประกันความมั่นคงหลังชีวิตเกษียณ นอกเหนือจากเงินบำเหน็จและบำนาญแล้ว การมีสินเชื่อผู้สูงอายุหรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้ไม่น้อยเช่นกัน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังสนใจเรื่องนี้ ลองมาศึกษาทำความเข้าใจเบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมในวันเกษียณงานข้างหน้า

what-is-reverse-mortgage-02

Reverse Mortgage คืออะไร ทำไมควรกู้

Reverse Mortgage หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60-80 ปี รูปแบบการให้สินเชื่อจะเป็นแบบย้อนกลับ กล่าวคือผู้กู้นำบ้านที่อยู่อาศัยจำนองไว้กับธนาคารที่ยื่นกู้ ธนาคารจะจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้กู้ทุกเดือน เมื่อครบกำหนดจ่ายเงินทุกงวดแล้ว ผู้กู้ยังสามารถอยู่อาศัยต่อในหลักประกันได้จนกว่าจะเสียชีวิต ซึ่งในระหว่างการรับเงินรายเดือน หรือเมื่อรับเงินครบจำนวนตามสัญญากู้เงิน ผู้กู้สามารถชำระหนี้ปิดบัญชีไถ่ถอนจำนอง เพียงชำระเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม อาจเรียกได้ว่าธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายดำรงชีพรายเดือนให้แก่ผู้กู้ โดยมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั่นเอง

ธนาคารจะให้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อราย / ระยะเวลาการกู้อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี

การยื่นกู้โดยใช้ที่ดินพร้อมอาคาร (บ้าน) ค้ำประกัน

 • ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินที่ดินและอาคาร

การยื่นกู้โดยใช้ห้องชุดค้ำประกัน

 • ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาประเมินห้องชุด

Reverse Mortgage แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปอย่างไร

what-is-reverse-mortgage-03

เพื่อเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบและตัดสินใจให้ชัดเจนขึ้นว่าเงื่อนไขของสินเชื่อประเภทนี้ตอบโจทย์เราหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและสินเชื่อทั่วไปมีข้อแตกต่าง ดังนี้

รูปแบบการผ่อนชำระ

Reverse Mortgage หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุมีรูปแบบสินเชื่อแบบย้อนกลับ ผู้ยื่นกู้นำบ้านที่อยู่อาศัยที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์ (ปลอดภาระจำนอง) มาเป็นหลักประกัน ผู้กู้ไม่ต้องผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือน เพราะธนาคารที่เราทำเรื่องยื่นกู้จะเป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้กู้ตามกำหนดทุกงวด ในขณะที่
ผู้กู้สินเชื่อประเภทอื่นต้องส่งเงินและดอกเบี้ยจ่ายให้แก่ธนาคารทุกงวดตามกำหนดกรรมสิทธิ์บ้าน

กรรมสิทธิ์บ้าน

ในกรณียื่นกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อได้รับเงินจากธนาคารครบทุกงวดแล้ว ผู้กู้ยังสามารถอยู่อาศัยได้จนกว่าจะเสียชีวิต หลังจากนั้นบ้านจะตกเป็นของธนาคาร ส่วนผู้กู้สินเชื่อทั่วไปบ้านจะเป็นของผู้กู้หลังจากชำระเงินครบกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ ผู้กู้หรือทายาทสามารถปิดบัญชีหรือไถ่ถอนจำนองคืนได้ โดยชำระเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม หรือหากผู้กู้ / ผู้รับผลประโยชน์(กรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตแล้ว)ไม่ประสงค์ขอชำระหนี้ปิดบัญชีไถ่ถอนจำนอง ธนาคารจะนำหลักประกันขายทอดตลาด หากมีเงินส่วนต่างสูงกว่ายอดไถ่ถอน ธนาคารจะคืนให้ ผู้กู้หรือผู้รับผลประโยชน์ หากขายทอดตลาดต่ำกว่ายอดชำระหนี้เพื่อขอไถ่ถอนจำนอง ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่วนต่างและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการต่าง ๆ เอง

อายุผู้ยื่นกู้

ผู้ยื่นกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุต้องอยู่ระหว่างอายุ 60-80 ปี ต่างจากผู้ยื่นกู้สินเชื่อประเภทอื่นต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี

Reverse Mortgage สำคัญต่อวัยเกษียณอย่างไร

เหตุผลที่คุณและคนที่มองหาหลักประกันความมั่นคงชีวิตหลังวัยเกษียณต้องยื่นกู้ Reverse Mortgage หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ มีดังนี้

what-is-reverse-mortgage-01

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ
 • เหมาะกับผู้สูงอายุหรือคนวัยเกษียณที่ไม่ได้รับเงินบำนาญ บำเหน็จ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในวัยชรา หรือมีไม่เพียงพอ
 • เสริมสภาพคล่องทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น
 • มีหลักประกันว่าจะมีรายได้ประจำในแต่ละเดือน
 • นำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมุนชำระภาระหนี้สินต่าง ๆ
 • เงินที่ได้จากธนาคารทุกเดือนแบ่งออกมาเก็บเป็นเงินสำรองได้อีก
 • ยังอยู่อาศัยในบ้านได้ตลอดอายุขัยของผู้กู้

Reverse Mortgage สมัครอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ผู้ที่ต้องการทำเรื่องยื่นกู้ Reverse Mortgage หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุควรศึกษาคุณสมบัติและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร Reverse Mortgage

 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุ ตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
 • มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองใด ๆ
 • ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • หากจะขอยื่นกู้ร่วม กระทำได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมสายเลือดที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะนำมาค้ำประกันเท่านั้น

เอกสารยื่นสมัคร Reverse Mortgage

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาใบหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส. 3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช. 2)
 • สำเนาใบคำขอ/เลขหมายบ้าน/สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด. 13 หรือ อ.ช. 23) หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้านอื่น ๆ
 • ทะเบียนบ้านที่จะใช้เป็นหลักประกัน โดยต้องมีชื่อผู้ยื่นกู้แสดงสถานะเป็น “เจ้าบ้าน” หรือ “ผู้อาศัย”

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หลายคนคงเริ่มสนใจและลิสต์ Reverse Mortgage หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุไว้ในตัวเลือกของการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ หากคุณอยากศึกษาเพิ่มเติมหรือมองหาสถาบันการเงินสำหรับทำเรื่องยื่นกู้อยู่นั้น ลองมาดูรายละเอียดสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ที่นี่ รวมทั้งติดตามอ่านบทความสาระดี ๆ จาก GH Bank ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินเชื่อบ้าน การเริ่มต้นมีบ้าน และการเงินน่ารู้อื่น ๆ ได้ที่บล็อกของ GH Bank

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน