ขอสินเชื่อผู้สูงอายุต้องเตรียม “เอกสาร” อะไรบ้าง? [ครบถ้วนใน 5 นาที]

/
/
ขอสินเชื่อผู้สูงอายุต้องเตรียม “เอกสาร” อะไรบ้าง? [ครบถ้วนใน 5 นาที]

Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อที่ให้เงินแก่ผู้กู้แบบรายเดือน โดยใช้บ้านหรือสินทรัพย์เป็นหลักประกัน ทางเลือกในการวางแผนเกษียณสำหรับผู้สูงอายุ

หลายท่านมักจะเข้าใจกันว่า คนสูงอายุหรือคนที่อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ไม่สามารถขอสินเชื่อต่างๆ ได้ เพราะสินเชื่อที่ให้กู้ได้ยาวนานที่สุดอย่างสินเชื่อบ้าน มักจะกำหนดให้ผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 60 ปี แต่จริงๆ แล้ว ก็มีอีกสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อสูงอายุ นั่นคือ “สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ” หรือที่เรียกว่า “Reverse Mortgage” 

Reverse Mortgage จะไม่ใช่สินเชื่อสำหรับเพื่อการมีที่อยู่อาศัย แต่จะเป็นสินเชื่อที่ให้เงินแก่ผู้กู้แบบรายเดือนเพื่อการดำรงชีวิต โดยใช้บ้านหรือสินทรัพย์เป็นหลักประกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกในการวางแผนเกษียณสำหรับผู้สูงอายุได้อีกทาง 

สำหรับรายละเอียดในการยื่นกู้สินเชื่อผู้สูงอายุ วิธีการคิดดอกเบี้ยและวงเงินสินเชื่อ มีอะไรบ้าง ทำความเข้าใจกันในบทความนี้ 

สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage คืออะไร

สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage คืออะไร

สินเชื่อผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ธนาคารจะเป็นฝ่ายจ่ายเงินให้กับผู้กู้สินเชื่อ โดยผู้กู้ใช้บ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันในการจำนอง กล่าวคือ ธนาคารเป็นผู้ซื้อบ้านและทยอยส่งเงินให้กับผู้กู้ในทุกๆ เดือน เมื่อถึงกำหนดส่งงวดสุดท้าย บ้านที่จำนองจะตกเป็นของธนาคาร หากผู้กู้เสียชีวิตและไม่มีทายาทมาไถ่ถอนหลักประกันคืน

สินเชื่อผู้สูงอายุ ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเหมือนหลักประกันแผนเกษียณ ช่วยให้ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีเงินสำหรับดำรงชีวิตหลังเกษียณ ตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่ต้องการเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ บ้านที่เอามาเป็นหลักประกันจะต้องเป็นบ้านที่ไม่ติดจำนองอยู่ หรือผ่อนชำระสินเชื่อหมดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  

ประโยชน์ของสินเชื่อผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

สินเชื่อผู้สูงอายุ คือ รูปแบบสินเชื่อแบบ ‘ย้อนกลับ’ ธนาคารเป็นฝ่ายที่ส่งเงินให้กับผู้กู้ โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ในทุกเดือน ช่วยแก้ปัญหาคนเกษียณและผู้สูงอายุขาดรายได้ สามารถสรุปประโยชน์ได้ ดังนี้

 • ใช้เป็นเงินเกษียณสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีบำเหน็จ บำนาญ
 • ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพแต่ละเดือน
 • ใช้เป็นเงินทุนต่อยอดทำธุรกิจหรือทำชำระหนี้สินอื่นๆ
 • แม้จะใช้บ้านเป็นหลักประกัน ก็ยังสามารถอยู่อาศัยได้เหมือนเดิม

จากประโยชน์และรูปแบบของสินเชื่อ ผู้สูงอายุสามารถใช้วิธีกู้สินเชื่อผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในแผนการเกษียณได้ ช่วยสร้างหลักประกันเป็นเหมือนเงินบำนาญที่ธนาคารจะโอนให้ในทุกเดือน แต่เมื่อหมดระยะเวลาส่งงวดแล้วผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่ ก็สามารถปรึกษาธนาคารเพื่อต่อสัญญากู้ได้

Reverse Mortgage หรือสินเชื่อผู้สูงอายุทำงานอย่างไร

หลักการทำงานของ Reverse Mortgage หรือสินเชื่อผู้สูงอายุจะเหมือนกับการนำบ้านไปจำนองเพื่อนำเงินมาใช้ หรือ “บ้านแลกเงิน”โดยที่ธนาคารจะส่งเงินให้ผู้กู้ คล้ายกับการทยอยซื้อบ้านของผู้กู้ 

วิธีการของธนาคาร คือ ธนาคารจะตีมูลค่าบ้านพร้อมกับประเมินอายุเฉลี่ยของผู้กู้ เช่น 20 ปี (ผู้กู้เริ่มกู้อายุ 60 ปี – 80 ปี) แล้วนำวงเงินที่ประเมินได้มาแบ่งเฉลี่ยจ่ายให้ในแต่ละเดือน โดยที่ผู้กู้ยังมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้าน และสามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติจนกระทั่งเสียชีวิตหรือตัดสินใจขายบ้าน 

เมื่อครบกำหนดสัญญาสินเชื่อผู้สูงอายุและผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่ สามารถติดต่อเพื่อต่อสัญญากับธนาคารได้ ทั้งนี้หากผู้กู้เสียชีวิตและทายาทไม่ประสงค์ไถ่ถอนหลักประกันคืน ธนาคารจะนำบ้านขายทอดตลาด หากขายได้ราคาสูงกว่าวงเงินกู้ กำไรที่ได้จะตกเป็นของทายาท แต่หากขายได้ต่ำกว่าวงเงินสินเชื่อ ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างเอง จึงไม่ต้องกังวลว่า ลูกหลานหรือทายาทจะต้องมารับหน้าที่ผ่อนชำระตามย้อนหลัง (ในกรณีที่ไม่ต้องการบ้านคืน)

การจ่ายเงินให้กับผู้กู้

ธนาคารจะประเมินวงเงินสินเชื่อจากราคาบ้าน แล้วเฉลี่ยจ่ายให้ผู้กู้ในทุกๆ เดือน ตามสัญญากู้

การคำนวณวงเงินและจำนวนเงินที่จะได้

 1. ธนาคารจะคำนวณวงเงินให้จากการประเมินราคาบ้าน 
 2. จำนวนเงินที่จะได้จะถูกเฉลี่ยตามระยะเวลาสัญญา หมายความว่า ยิ่งผู้กู้มีอายุมาก ระยะเวลาที่ธนาคารจะต้องจ่ายเงินให้ก็ยิ่งสั้นลง ทำให้ได้รับเงินต่องวดมากขึ้น

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อผู้สูงอายุ 

ถึงแม้ดูเหมือนว่า ธนาคารเป็นผู้ซื้อบ้านและจ่ายเงินให้กับผู้กู้ แต่ผู้กู้ก็ยังมีภาระดอกเบี้ยที่ต้องชำระ โดยสินเชื่อผู้สูงอายุ หรือ Reverse Martgage จะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากเงินงวดที่ผู้กู้ทยอยรับไปทั้งหมดตามระยะเวลาการกู้จริง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อผู้สูงอายุ 

ใครบ้างที่สามารถกู้สินเชื่อผู้สูงอายุได้? 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อผู้สูงอายุ

 • ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี สามารถกู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเท่านั้น
 • ผู้กู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้าน โดยปลอดภาระจำนอง ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และต้องอาศัยอยู่ตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงินกู้ 
 • ผู้กู้มีรายได้ไม่พอใช้จ่าย 
 • ผู้กู้ต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

เงื่อนไขการกู้สินเชื่อผู้สูงอายุ

 • บ้านที่นำมาเป็นหลักประกัน จะต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริง ไม่ใช่บ้านสำหรับลงทุน และต้องเป็นบ้านที่ปลอดจำนองหรือไม่เหลือภาระผ่อนชำระสินเชื่อแล้ว
 • ระยะเวลาการกู้สินเชื่ออย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี
 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท

เอกสารยื่นขอสินเชื่อผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับสินเชื่อผู้สูงอายุจะประกอบไปด้วยเอกสาร 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) เอกสารส่วนบุคคล และ 2) เอกสารหลักประกัน แตกต่างจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั่วไปที่ต้องใช้หลักฐานทางการเงินประกอบ 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นกู้สินเชื่อผู้สูงอายุ ได้แก่

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • ทะเบียนบ้านหลักประกันที่มีชื่อผู้กู้หลักเป็น “เจ้าบ้าน” หรือ“ผู้อาศัย”
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร**

FAQ: เงื่อนไขอื่นๆ ที่ควรรู้ก่อนกู้สินเชื่อผู้สูงอายุ

วงเงินที่จะได้ ธนาคารจะประเมินจากบ้านที่นำมาจำนองเป็นหลักประกัน 

ยกตัวอย่างเช่น ได้วงเงินกู้ 3 ล้านบาท สำหรับใช้ 20 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จะได้เงินเดือนละ (3,000,000 / 240 เดือน) = 12,500 บาท

ผู้กู้ยังต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้าน

ผู้กู้ยังต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ภาษีที่ดิน (ถ้ามี) ค่าส่วนกลางคอนโด อาคารชุด หรือหมู่บ้าน ค่าประกันบ้าน ค่าธรรมเนียมในการเดินเรื่องกู้สินเชื่อ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ 

กรรมสิทธิ์บ้านจะตกเป็นของธนาคารเมื่อผู้กู้เสียชีวิต

บ้านที่อยู่อาศัยและนำไปจำนองกู้ Reverse Mortgage จะยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้จนกระทั่งครบกำหนดระยะเวลาสัญญากู้เงินและผู้กู้เสียชีวิต จากนั้นธนาคารจะนำบ้านขายทอดตลาด ในกรณีที่บ้านยังมีญาติหรือผู้อื่นอาศัยอยู่ แต่ทายาทไม่มีกำลังไถ่ถอนคืน ผู้อาศัยจำเป็นต้องย้ายออก

ทายาทสามารถไถ่ถอนบ้านคืนได้ภายหลัง 

ทายาทสามารถไถ่ถอนบ้านคืนได้ หากบ้านยังไม่ถูกขายทอดตลาด โดยรูปแบบอาจเป็นการซื้อสดหรือกู้สินเชื่อบ้านเพื่อผ่อนชำระบ้านคืนจากธนาคาร

เกษียณอย่างมั่นคงกับสินเชื่อผู้สูงอายุจาก ธอส. 

สินเชื่อผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage ถือเป็นอีกทางเลือกในการเกษียณ ให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้สำหรับการดำรงชีพ ซ่อมแซมบ้าน ใช้สำหรับการดูแลรักษาตัวเอง ฯลฯ โดยใช้บ้านเป็นสินทรัพย์ในการจำนอง ซึ่งเมื่อหมดสัญญาหรือเมื่อผู้กู้เสียชีวิต หนี้สินก็ไม่ตกอยู่ที่ลูกหลาน เพราะธนาคารจะนำบ้านขายทอดตลาดและรับผิดชอบส่วนต่างไว้เอง

ทั้งนี้ สินเชื่อผู้สูงอายุก็ยังมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจกู้ เพื่อการวางแผนเกษียณที่ยั่งยืนและรัดกุม

หากคุณสนใจยื่นกู้สินเชื่อผู้สูงอายุหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th   

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน