ขอสินเชื่อผู้สูงอายุต้องเตรียม “เอกสาร” อะไรบ้าง? [ครบถ้วนใน 5 นาที]

/
/
ขอสินเชื่อผู้สูงอายุต้องเตรียม “เอกสาร” อะไรบ้าง? [ครบถ้วนใน 5 นาที]

Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อที่ให้เงินแก่ผู้กู้แบบรายเดือน โดยใช้บ้านหรือสินทรัพย์เป็นหลักประกัน ทางเลือกในการวางแผนเกษียณสำหรับผู้สูงอายุ

หลายท่านมักจะเข้าใจกันว่า คนสูงอายุหรือคนที่อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ไม่สามารถขอสินเชื่อต่างๆ ได้ เพราะสินเชื่อที่ให้กู้ได้ยาวนานที่สุดอย่างสินเชื่อบ้าน มักจะกำหนดให้ผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 60 ปี แต่จริงๆ แล้ว ก็มีอีกสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อสูงอายุ นั่นคือ “สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ” หรือที่เรียกว่า “Reverse Mortgage” 

Reverse Mortgage จะไม่ใช่สินเชื่อสำหรับเพื่อการมีที่อยู่อาศัย แต่จะเป็นสินเชื่อที่ให้เงินแก่ผู้กู้แบบรายเดือนเพื่อการดำรงชีวิต โดยใช้บ้านหรือสินทรัพย์เป็นหลักประกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกในการวางแผนเกษียณสำหรับผู้สูงอายุได้อีกทาง 

สำหรับรายละเอียดในการยื่นกู้สินเชื่อผู้สูงอายุ วิธีการคิดดอกเบี้ยและวงเงินสินเชื่อ มีอะไรบ้าง ทำความเข้าใจกันในบทความนี้ 

สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage คืออะไร

สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage คืออะไร

สินเชื่อผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ธนาคารจะเป็นฝ่ายจ่ายเงินให้กับผู้กู้สินเชื่อ โดยผู้กู้ใช้บ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันในการจำนอง กล่าวคือ ธนาคารเป็นผู้ซื้อบ้านและทยอยส่งเงินให้กับผู้กู้ในทุกๆ เดือน เมื่อถึงกำหนดส่งงวดสุดท้าย บ้านที่จำนองจะตกเป็นของธนาคาร หากผู้กู้เสียชีวิตและไม่มีทายาทมาไถ่ถอนหลักประกันคืน

สินเชื่อผู้สูงอายุ ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเหมือนหลักประกันแผนเกษียณ ช่วยให้ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีเงินสำหรับดำรงชีวิตหลังเกษียณ ตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่ต้องการเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ บ้านที่เอามาเป็นหลักประกันจะต้องเป็นบ้านที่ไม่ติดจำนองอยู่ หรือผ่อนชำระสินเชื่อหมดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  

ประโยชน์ของสินเชื่อผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

สินเชื่อผู้สูงอายุ คือ รูปแบบสินเชื่อแบบ ‘ย้อนกลับ’ ธนาคารเป็นฝ่ายที่ส่งเงินให้กับผู้กู้ โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ในทุกเดือน ช่วยแก้ปัญหาคนเกษียณและผู้สูงอายุขาดรายได้ สามารถสรุปประโยชน์ได้ ดังนี้

 • ใช้เป็นเงินเกษียณสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีบำเหน็จ บำนาญ
 • ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพแต่ละเดือน
 • ใช้เป็นเงินทุนต่อยอดทำธุรกิจหรือทำชำระหนี้สินอื่นๆ
 • แม้จะใช้บ้านเป็นหลักประกัน ก็ยังสามารถอยู่อาศัยได้เหมือนเดิม

จากประโยชน์และรูปแบบของสินเชื่อ ผู้สูงอายุสามารถใช้วิธีกู้สินเชื่อผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในแผนการเกษียณได้ ช่วยสร้างหลักประกันเป็นเหมือนเงินบำนาญที่ธนาคารจะโอนให้ในทุกเดือน แต่เมื่อหมดระยะเวลาส่งงวดแล้วผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่ ก็สามารถปรึกษาธนาคารเพื่อต่อสัญญากู้ได้

Reverse Mortgage หรือสินเชื่อผู้สูงอายุทำงานอย่างไร

หลักการทำงานของ Reverse Mortgage หรือสินเชื่อผู้สูงอายุจะเหมือนกับการนำบ้านไปจำนองเพื่อนำเงินมาใช้ หรือ “บ้านแลกเงิน”โดยที่ธนาคารจะส่งเงินให้ผู้กู้ คล้ายกับการทยอยซื้อบ้านของผู้กู้ 

วิธีการของธนาคาร คือ ธนาคารจะตีมูลค่าบ้านพร้อมกับประเมินอายุเฉลี่ยของผู้กู้ เช่น 20 ปี (ผู้กู้เริ่มกู้อายุ 60 ปี – 80 ปี) แล้วนำวงเงินที่ประเมินได้มาแบ่งเฉลี่ยจ่ายให้ในแต่ละเดือน โดยที่ผู้กู้ยังมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้าน และสามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติจนกระทั่งเสียชีวิตหรือตัดสินใจขายบ้าน 

เมื่อครบกำหนดสัญญาสินเชื่อผู้สูงอายุและผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่ สามารถติดต่อเพื่อต่อสัญญากับธนาคารได้ ทั้งนี้หากผู้กู้เสียชีวิตและทายาทไม่ประสงค์ไถ่ถอนหลักประกันคืน ธนาคารจะนำบ้านขายทอดตลาด หากขายได้ราคาสูงกว่าวงเงินกู้ กำไรที่ได้จะตกเป็นของทายาท แต่หากขายได้ต่ำกว่าวงเงินสินเชื่อ ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างเอง จึงไม่ต้องกังวลว่า ลูกหลานหรือทายาทจะต้องมารับหน้าที่ผ่อนชำระตามย้อนหลัง (ในกรณีที่ไม่ต้องการบ้านคืน)

การจ่ายเงินให้กับผู้กู้

ธนาคารจะประเมินวงเงินสินเชื่อจากราคาบ้าน แล้วเฉลี่ยจ่ายให้ผู้กู้ในทุกๆ เดือน ตามสัญญากู้

การคำนวณวงเงินและจำนวนเงินที่จะได้

 1. ธนาคารจะคำนวณวงเงินให้จากการประเมินราคาบ้าน 
 2. จำนวนเงินที่จะได้จะถูกเฉลี่ยตามระยะเวลาสัญญา หมายความว่า ยิ่งผู้กู้มีอายุมาก ระยะเวลาที่ธนาคารจะต้องจ่ายเงินให้ก็ยิ่งสั้นลง ทำให้ได้รับเงินต่องวดมากขึ้น

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อผู้สูงอายุ 

ถึงแม้ดูเหมือนว่า ธนาคารเป็นผู้ซื้อบ้านและจ่ายเงินให้กับผู้กู้ แต่ผู้กู้ก็ยังมีภาระดอกเบี้ยที่ต้องชำระ โดยสินเชื่อผู้สูงอายุ หรือ Reverse Martgage จะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากเงินงวดที่ผู้กู้ทยอยรับไปทั้งหมดตามระยะเวลาการกู้จริง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อผู้สูงอายุ 

ใครบ้างที่สามารถกู้สินเชื่อผู้สูงอายุได้? 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อผู้สูงอายุ

 • ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี สามารถกู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเท่านั้น
 • ผู้กู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้าน โดยปลอดภาระจำนอง ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และต้องอาศัยอยู่ตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงินกู้ 
 • ผู้กู้มีรายได้ไม่พอใช้จ่าย 
 • ผู้กู้ต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

เงื่อนไขการกู้สินเชื่อผู้สูงอายุ

 • บ้านที่นำมาเป็นหลักประกัน จะต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริง ไม่ใช่บ้านสำหรับลงทุน และต้องเป็นบ้านที่ปลอดจำนองหรือไม่เหลือภาระผ่อนชำระสินเชื่อแล้ว
 • ระยะเวลาการกู้สินเชื่ออย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี
 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท

เอกสารยื่นขอสินเชื่อผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับสินเชื่อผู้สูงอายุจะประกอบไปด้วยเอกสาร 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) เอกสารส่วนบุคคล และ 2) เอกสารหลักประกัน แตกต่างจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั่วไปที่ต้องใช้หลักฐานทางการเงินประกอบ 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นกู้สินเชื่อผู้สูงอายุ ได้แก่

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • ทะเบียนบ้านหลักประกันที่มีชื่อผู้กู้หลักเป็น “เจ้าบ้าน” หรือ“ผู้อาศัย”
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร**

FAQ: เงื่อนไขอื่นๆ ที่ควรรู้ก่อนกู้สินเชื่อผู้สูงอายุ

วงเงินที่จะได้ ธนาคารจะประเมินจากบ้านที่นำมาจำนองเป็นหลักประกัน 

ยกตัวอย่างเช่น ได้วงเงินกู้ 3 ล้านบาท สำหรับใช้ 20 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จะได้เงินเดือนละ (3,000,000 / 240 เดือน) = 12,500 บาท

ผู้กู้ยังต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้าน

ผู้กู้ยังต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ภาษีที่ดิน (ถ้ามี) ค่าส่วนกลางคอนโด อาคารชุด หรือหมู่บ้าน ค่าประกันบ้าน ค่าธรรมเนียมในการเดินเรื่องกู้สินเชื่อ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ 

กรรมสิทธิ์บ้านจะตกเป็นของธนาคารเมื่อผู้กู้เสียชีวิต

บ้านที่อยู่อาศัยและนำไปจำนองกู้ Reverse Mortgage จะยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้จนกระทั่งครบกำหนดระยะเวลาสัญญากู้เงินและผู้กู้เสียชีวิต จากนั้นธนาคารจะนำบ้านขายทอดตลาด ในกรณีที่บ้านยังมีญาติหรือผู้อื่นอาศัยอยู่ แต่ทายาทไม่มีกำลังไถ่ถอนคืน ผู้อาศัยจำเป็นต้องย้ายออก

ทายาทสามารถไถ่ถอนบ้านคืนได้ภายหลัง 

ทายาทสามารถไถ่ถอนบ้านคืนได้ หากบ้านยังไม่ถูกขายทอดตลาด โดยรูปแบบอาจเป็นการซื้อสดหรือกู้สินเชื่อบ้านเพื่อผ่อนชำระบ้านคืนจากธนาคาร

เกษียณอย่างมั่นคงกับสินเชื่อผู้สูงอายุจาก ธอส. 

สินเชื่อผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage ถือเป็นอีกทางเลือกในการเกษียณ ให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้สำหรับการดำรงชีพ ซ่อมแซมบ้าน ใช้สำหรับการดูแลรักษาตัวเอง ฯลฯ โดยใช้บ้านเป็นสินทรัพย์ในการจำนอง ซึ่งเมื่อหมดสัญญาหรือเมื่อผู้กู้เสียชีวิต หนี้สินก็ไม่ตกอยู่ที่ลูกหลาน เพราะธนาคารจะนำบ้านขายทอดตลาดและรับผิดชอบส่วนต่างไว้เอง

ทั้งนี้ สินเชื่อผู้สูงอายุก็ยังมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจกู้ เพื่อการวางแผนเกษียณที่ยั่งยืนและรัดกุม

หากคุณสนใจยื่นกู้สินเชื่อผู้สูงอายุหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th   

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน