อยากกู้เงินสร้างบ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

/
/
อยากกู้เงินสร้างบ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

การสร้างบ้านมีขั้นตอนและรายละเอียดมากกว่าการซื้อบ้าน การกู้เงินสร้างบ้านจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อยื่นกู้ให้ผ่านและดำเนินการได้รวดเร็ว

การเลือกซื้อหรือการสร้างบ้านคือการออกแบบชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัว สำหรับหลายคน การซื้อ “บ้านสำเร็จ” อาจไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตหรือความต้องการได้ การสร้างบ้านจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะสามารถตัดสินใจทุกรายละเอียดตลอดการสร้างบ้านด้วยตัวเองได้ ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่า การสร้างบ้านมีขั้นตอนและรายละเอียดมากกว่าการซื้อบ้าน ซึ่งรวมถึงการกู้เงินสร้างบ้าน ก็มีขั้นตอนและสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมากกว่าการกู้สินเชื่อซื้อบ้านทั่วไปอยู่เช่นกัน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นกู้เงินสร้างบ้าน

ก่อนจะยื่นกู้ขอสินเชื่อสำหรับสร้างบ้าน มีหลายสิ่งที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเพื่อยื่นกู้ผ่านและได้ดำเนินการได้รวดเร็ว ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก็สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การเตรียมแปลนบ้านและหาผู้รับเหมา การเตรียมงบประมาณก่อสร้างก้อนแรก และการเตรียมเอกสารยื่นขอสินเชื่อ

เตรียมแปลนบ้านและหาผู้รับเหมา

สำหรับคนที่อยากสร้างบ้านเป็นของตัวเอง หลายคนคงมีภาพ “บ้านในฝัน” ของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างบ้าน โดยสิ่งที่คุณต้องทำต่อมา คือ การเปลี่ยนภาพในฝันเหล่านั้นให้กลายเป็น “แปลนบ้าน” ที่ใช้ได้จริง

วิธีการคร่าวๆ สำหรับการออกแบบแปลนบ้าน ก็คือ หาสถาปนิกหรือช่างเขียนแบบที่ถูกใจโดยเลือกดูผลงานเก่าว่าสไตล์การออกแบบเป็นอย่างไร คิดราคาเท่าไร เมื่อได้ช่างเขียนแบบแล้ว คุณก็สามารถเสนอความคิดเห็นและร่วมกันออกแบบบ้านในฝันของคุณได้โดยสามารถระบุความต้องการทั่วไปได้ เช่น ต้องการบ้าน 2 ชั้น มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ต้องการความเป็นส่วนตัว เป็นต้น ทั้งนี้ คุณควรระบุงบประมาณคร่าวๆ กับช่างเพื่อคุมค่าใช้จ่ายด้วย จากนั้น เมื่อได้แบบบ้านที่ถูกใจ คุณก็สามารถนำแบบแปลนไปหาผู้รับเหมาและพร้อมให้ผู้รับเหมาแต่ละที่ประเมินราคาก่อสร้างมาเพื่อจะได้ทราบว่าที่ใดให้ราคาถูกที่สุด

นอกจากนี้ อีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรเตรียมแปลนบ้านให้พร้อมเพราะแปลนบ้านต้องนำไปประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขตพื้นที่ อีกทั้ง ยังเป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องยื่นขอสินเชื่อสร้างบ้านอีกด้วย

รูปภายในบทความ กู้เงินสร้างบ้าน

เตรียมงบประมาณก้อนแรก

หลายคนที่จะสร้างบ้านอาจเข้าใจว่าสามารถกู้เงินสร้างบ้านมาใช้จ่ายได้ทันที จึงอาจไม่ได้เตรียมเงินสำหรับดำเนินการในช่วงก่อสร้างระยะแรกและเงินดำเนินการอื่นๆ เพราะโดยปกติแล้ว ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อสำหรับก่อสร้างบ้านเมื่อสร้างบ้านไปแล้วประมาณหนึ่ง เช่น ลงเสาหรือเทพื้นปูนเรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้จะนำเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์

ทั้งนี้  สิ่งที่ต้องรู้อีกประการก็คือ เมื่อกู้สินเชื่อเพื่อสร้างบ้านเสร็จ ธนาคารจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆ ไม่ใช่ได้เงินเต็มวงเงินที่อนุมัติตั้งแต่ครั้งแรก รวมทั้ง ธนาคารจะเรียกเก็บเงินผ่อนชำระตั้งแต่ 1 เดือนหลังจากได้เงินกู้งวดแรกแล้วทันที

ด้วยเงื่อนไขการให้สินเชื่อสร้างบ้านของธนาคารข้างต้นทำให้จำนวนเงินก้อนแรกที่คุณต้องเตรียมให้พร้อมก็คือเงินสำหรับก่อสร้างบ้านในงวดแรก ซึ่งคุณจะทราบได้จากประมาณการก่อสร้างของผู้รับเหมาที่แจกแจงเป็นงวดๆ

ตัวอย่างรายการประมาณการก่อสร้างจากผู้รับเหมา

ตัวอย่างรายการประมาณการก่อสร้างจากผู้รับเหมา-01

จากตัวอย่างรายการประมาณค่าใช้จ่ายการก่อสร้างนี้ จะเห็นได้ว่า งวดแรกที่ผู้ยื่นกู้ต้องจ่ายเองก่อนคือ 150,000 บาท เพื่อวางโครงสร้างของบ้าน และเมื่อยื่นขอกู้สินเชื่อ ธนาคารก็จะส่งคนมาประเมินความคืบหน้าและความน่าเชื่อถือของงานก่อสร้างว่าผู้ยื่นกู้จะสร้างบ้านจริง

และนอกจากค่าก่อสร้างช่วงแรกแล้ว อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจดจำนอง ค่าธรรมเนียมดำเนินการ สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง รวมทั้ง ค่าตกแต่งเพิ่มเติมและรายการค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นบางส่วน ดังนั้น เงินก้อนแรกที่ควรมีควรคิดเป็น 20% ของราคาบ้าน จึงจะปลอดภัยที่สุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ไม่สะดวกเก็บเงินก้อนแรก ก็สามารถขอรับเงินกู้ก้อนก่อก่อสร้างได้กับ ธอส. ได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าก่อสร้างก่อน คุณสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ได้เพื่อทราบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะ

เตรียมเอกสารยื่นขอสินเชื่อ

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก ทุกหน้า
 • หลักฐานการยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้าง / สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

เคล็ดลับเลือกธนาคารกู้เงินสร้างบ้าน

นอกจากการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับขอกู้สินเชื่อสร้างบ้านแล้ว การเลือกธนาคารยื่นกู้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ตลอดทางการก่อสร้างและตลอดระยะเวลาผ่อนชำระดำเนินไปอย่างราบรื่นและไม่บีบรัดตัวผู้กู้ โดยคำแนะนำในการเลือกธนาคารกู้เงินสร้างบ้านในเบื้องต้น ได้แก่

 • อัตราดอกเบี้ย เลือกธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำกว่า ซึ่งเหตุผลที่ต้องพิจารณาดอกเบี้ยตลอด 3 ปี เพราะเป็นระยะเวลาที่สามารถรีไฟแนนซ์เปลี่ยนเจ้าหนี้ได้ เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอีกต่อด้วย
 • วงเงินกู้ เลือกธนาคารที่ให้วงเงินกู้สูงหรือพอเพียงกับการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีวิธีการประเมินแตกต่างกันในรายละเอียด โดยส่วนปัจจัยหลักที่จะทำให้ได้วงเงินกู้สูง คือ ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้กู้ และหลักประกัน
 • บริการและความรวดเร็ว การให้บริการเป็นอีกสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตลอดการยื่นกู้ราบรื่น เช่น การให้ข้อมูล การติดตามความคืบหน้าระหว่างกู้ ความชัดเจนในการดำเนินงาน รวมท้ัง ความรวดเร็วในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่ผู้ยื่นกู้จะได้ทราบคำตอบว่าได้หรือไม่ได้ และสามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามแผน
 • ความสะดวกและความง่ายในการอนุมัติ ข้อนี้เป็นอีกข้อที่ควรพิจารณาเลือกธนาคาร เพราะการกู้เงินสร้างบ้านมีขั้นตอนระหว่างผู้กู้และธนาคารอยู่ตลอด เช่น การยื่น-อนุมัติสินเชื่อ การประเมินความคืบหน้า เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้การดำเนินงานระหว่างกันง่ายขึ้น ควรเลือกธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว ธนาคารอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง หรือธนาคารที่มีประสบการณ์ด้านสินเชื่นบ้านอยู่แล้ว เพราะจะมีการดำเนินการที่เป็นขั้นตอนชัดเจน และรวดเร็วกว่า เป็นต้น

สรุป

การออกแบบชีวิตและความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัว วิธีหนึ่ง คือ การออกแบบและสร้างที่อยู่อาศัยในแบบของตัวเอง การกู้เงินสร้างบ้านคือทางหนึ่งที่จะทำให้ความตั้งใจนั้นสำเร็จ ซึ่งก่อนจะยื่นกู้ก็ต้องเตรียมตัวในด้านต่างๆ ให้พร้อมก่อน ทั้งนี้ การเลือกธนาคารที่จะขอกู้ก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีเพราะธนาคารก็เปรียบเสมือนเพื่อร่วมทางสู่ฝันที่จะคอยช่วยเหลือให้เราไปสู่เป้าหมายได้จริง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน