อยากกู้เงินสร้างบ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

/
/
อยากกู้เงินสร้างบ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

การสร้างบ้านมีขั้นตอนและรายละเอียดมากกว่าการซื้อบ้าน การกู้เงินสร้างบ้านจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อยื่นกู้ให้ผ่านและดำเนินการได้รวดเร็ว

การเลือกซื้อหรือการสร้างบ้านคือการออกแบบชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัว สำหรับหลายคน การซื้อ “บ้านสำเร็จ” อาจไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตหรือความต้องการได้ การสร้างบ้านจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะสามารถตัดสินใจทุกรายละเอียดตลอดการสร้างบ้านด้วยตัวเองได้ ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่า การสร้างบ้านมีขั้นตอนและรายละเอียดมากกว่าการซื้อบ้าน ซึ่งรวมถึงการกู้เงินสร้างบ้าน ก็มีขั้นตอนและสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมากกว่าการกู้สินเชื่อซื้อบ้านทั่วไปอยู่เช่นกัน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นกู้เงินสร้างบ้าน

ก่อนจะยื่นกู้ขอสินเชื่อสำหรับสร้างบ้าน มีหลายสิ่งที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเพื่อยื่นกู้ผ่านและได้ดำเนินการได้รวดเร็ว ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก็สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การเตรียมแปลนบ้านและหาผู้รับเหมา การเตรียมงบประมาณก่อสร้างก้อนแรก และการเตรียมเอกสารยื่นขอสินเชื่อ

เตรียมแปลนบ้านและหาผู้รับเหมา

สำหรับคนที่อยากสร้างบ้านเป็นของตัวเอง หลายคนคงมีภาพ “บ้านในฝัน” ของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างบ้าน โดยสิ่งที่คุณต้องทำต่อมา คือ การเปลี่ยนภาพในฝันเหล่านั้นให้กลายเป็น “แปลนบ้าน” ที่ใช้ได้จริง

วิธีการคร่าวๆ สำหรับการออกแบบแปลนบ้าน ก็คือ หาสถาปนิกหรือช่างเขียนแบบที่ถูกใจโดยเลือกดูผลงานเก่าว่าสไตล์การออกแบบเป็นอย่างไร คิดราคาเท่าไร เมื่อได้ช่างเขียนแบบแล้ว คุณก็สามารถเสนอความคิดเห็นและร่วมกันออกแบบบ้านในฝันของคุณได้โดยสามารถระบุความต้องการทั่วไปได้ เช่น ต้องการบ้าน 2 ชั้น มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ต้องการความเป็นส่วนตัว เป็นต้น ทั้งนี้ คุณควรระบุงบประมาณคร่าวๆ กับช่างเพื่อคุมค่าใช้จ่ายด้วย จากนั้น เมื่อได้แบบบ้านที่ถูกใจ คุณก็สามารถนำแบบแปลนไปหาผู้รับเหมาและพร้อมให้ผู้รับเหมาแต่ละที่ประเมินราคาก่อสร้างมาเพื่อจะได้ทราบว่าที่ใดให้ราคาถูกที่สุด

นอกจากนี้ อีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรเตรียมแปลนบ้านให้พร้อมเพราะแปลนบ้านต้องนำไปประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขตพื้นที่ อีกทั้ง ยังเป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องยื่นขอสินเชื่อสร้างบ้านอีกด้วย

รูปภายในบทความ กู้เงินสร้างบ้าน

เตรียมงบประมาณก้อนแรก

หลายคนที่จะสร้างบ้านอาจเข้าใจว่าสามารถกู้เงินสร้างบ้านมาใช้จ่ายได้ทันที จึงอาจไม่ได้เตรียมเงินสำหรับดำเนินการในช่วงก่อสร้างระยะแรกและเงินดำเนินการอื่นๆ เพราะโดยปกติแล้ว ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อสำหรับก่อสร้างบ้านเมื่อสร้างบ้านไปแล้วประมาณหนึ่ง เช่น ลงเสาหรือเทพื้นปูนเรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้จะนำเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์

ทั้งนี้  สิ่งที่ต้องรู้อีกประการก็คือ เมื่อกู้สินเชื่อเพื่อสร้างบ้านเสร็จ ธนาคารจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆ ไม่ใช่ได้เงินเต็มวงเงินที่อนุมัติตั้งแต่ครั้งแรก รวมทั้ง ธนาคารจะเรียกเก็บเงินผ่อนชำระตั้งแต่ 1 เดือนหลังจากได้เงินกู้งวดแรกแล้วทันที

ด้วยเงื่อนไขการให้สินเชื่อสร้างบ้านของธนาคารข้างต้นทำให้จำนวนเงินก้อนแรกที่คุณต้องเตรียมให้พร้อมก็คือเงินสำหรับก่อสร้างบ้านในงวดแรก ซึ่งคุณจะทราบได้จากประมาณการก่อสร้างของผู้รับเหมาที่แจกแจงเป็นงวดๆ

ตัวอย่างรายการประมาณการก่อสร้างจากผู้รับเหมา

ตัวอย่างรายการประมาณการก่อสร้างจากผู้รับเหมา-01

จากตัวอย่างรายการประมาณค่าใช้จ่ายการก่อสร้างนี้ จะเห็นได้ว่า งวดแรกที่ผู้ยื่นกู้ต้องจ่ายเองก่อนคือ 150,000 บาท เพื่อวางโครงสร้างของบ้าน และเมื่อยื่นขอกู้สินเชื่อ ธนาคารก็จะส่งคนมาประเมินความคืบหน้าและความน่าเชื่อถือของงานก่อสร้างว่าผู้ยื่นกู้จะสร้างบ้านจริง

และนอกจากค่าก่อสร้างช่วงแรกแล้ว อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจดจำนอง ค่าธรรมเนียมดำเนินการ สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง รวมทั้ง ค่าตกแต่งเพิ่มเติมและรายการค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นบางส่วน ดังนั้น เงินก้อนแรกที่ควรมีควรคิดเป็น 20% ของราคาบ้าน จึงจะปลอดภัยที่สุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ไม่สะดวกเก็บเงินก้อนแรก ก็สามารถขอรับเงินกู้ก้อนก่อก่อสร้างได้กับ ธอส. ได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าก่อสร้างก่อน คุณสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ได้เพื่อทราบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะ

เตรียมเอกสารยื่นขอสินเชื่อ

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก ทุกหน้า
 • หลักฐานการยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้าง / สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

เคล็ดลับเลือกธนาคารกู้เงินสร้างบ้าน

นอกจากการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับขอกู้สินเชื่อสร้างบ้านแล้ว การเลือกธนาคารยื่นกู้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ตลอดทางการก่อสร้างและตลอดระยะเวลาผ่อนชำระดำเนินไปอย่างราบรื่นและไม่บีบรัดตัวผู้กู้ โดยคำแนะนำในการเลือกธนาคารกู้เงินสร้างบ้านในเบื้องต้น ได้แก่

 • อัตราดอกเบี้ย เลือกธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำกว่า ซึ่งเหตุผลที่ต้องพิจารณาดอกเบี้ยตลอด 3 ปี เพราะเป็นระยะเวลาที่สามารถรีไฟแนนซ์เปลี่ยนเจ้าหนี้ได้ เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอีกต่อด้วย
 • วงเงินกู้ เลือกธนาคารที่ให้วงเงินกู้สูงหรือพอเพียงกับการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีวิธีการประเมินแตกต่างกันในรายละเอียด โดยส่วนปัจจัยหลักที่จะทำให้ได้วงเงินกู้สูง คือ ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้กู้ และหลักประกัน
 • บริการและความรวดเร็ว การให้บริการเป็นอีกสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตลอดการยื่นกู้ราบรื่น เช่น การให้ข้อมูล การติดตามความคืบหน้าระหว่างกู้ ความชัดเจนในการดำเนินงาน รวมท้ัง ความรวดเร็วในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่ผู้ยื่นกู้จะได้ทราบคำตอบว่าได้หรือไม่ได้ และสามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามแผน
 • ความสะดวกและความง่ายในการอนุมัติ ข้อนี้เป็นอีกข้อที่ควรพิจารณาเลือกธนาคาร เพราะการกู้เงินสร้างบ้านมีขั้นตอนระหว่างผู้กู้และธนาคารอยู่ตลอด เช่น การยื่น-อนุมัติสินเชื่อ การประเมินความคืบหน้า เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้การดำเนินงานระหว่างกันง่ายขึ้น ควรเลือกธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว ธนาคารอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง หรือธนาคารที่มีประสบการณ์ด้านสินเชื่นบ้านอยู่แล้ว เพราะจะมีการดำเนินการที่เป็นขั้นตอนชัดเจน และรวดเร็วกว่า เป็นต้น

สรุป

การออกแบบชีวิตและความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัว วิธีหนึ่ง คือ การออกแบบและสร้างที่อยู่อาศัยในแบบของตัวเอง การกู้เงินสร้างบ้านคือทางหนึ่งที่จะทำให้ความตั้งใจนั้นสำเร็จ ซึ่งก่อนจะยื่นกู้ก็ต้องเตรียมตัวในด้านต่างๆ ให้พร้อมก่อน ทั้งนี้ การเลือกธนาคารที่จะขอกู้ก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีเพราะธนาคารก็เปรียบเสมือนเพื่อร่วมทางสู่ฝันที่จะคอยช่วยเหลือให้เราไปสู่เป้าหมายได้จริง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน