สินเชื่อบ้าน Life Begin with GHB สินเชื่อสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ [มีอะไรต้องรู้บ้าง?]

/
/
สินเชื่อบ้าน Life Begin with GHB สินเชื่อสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ [มีอะไรต้องรู้บ้าง?]

ในบทความนี้สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB จะทำให้คุณสามารถเลือกซื้อบ้านที่เหมาะกับความต้องการ เพราะถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

สินเชื่อบ้านสำหรับวิชาชีพเฉพาะ เป็นหนึ่งในวิธีการที่ช่วยให้คนทำงานในวิชาชีพเฉพาะสามารถเข้าถึงความเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

สินเชื่อบ้านนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีวิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาล สถาปนิก บัญชี สัตวแพทย์ ผู้ตรวจสอบภายใน นักบิน  วิศวกร และอื่นๆ ซึ่งต้องการบ้านที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานและพักผ่อนอย่างสมดุลย์ 

ในบทความนี้สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB จะทำให้คุณสามารถเลือกซื้อบ้านที่เหมาะกับความต้องการ เพราะถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ดังนั้นสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง? เรารวมสิ่งที่คุณควรรู้ไว้ให้ในบทความนี้แล้ว

โครงการสินเชื่อบ้าน Life Begin with GHB สินเชื่อสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

โครงการสินเชื่อบ้าน Life Begin with GHB สินเชื่อสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อ Life Begin with GHB ถูกออกแบบมาให้กลุ่มวิชาชีพเฉพาะผ่อนสบาย แถมได้รับสิทธิประโยชน์หลายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยอัตราพิเศษ อีกทั้งยังฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน เราสานฝันให้คุณได้มีบ้านที่ใช่ โดยสามารถทำธุรกรรมได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ใหม่หรือการกู้เพิ่ม เพียงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะจะต้องขอสินเชื่อ Life Begins with GHB ภายในกรอบเวลาที่ธนาคารกำหนดนั่นก็คือ

– กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  – 29 กันยายน 2566

– กำหนดระยะเวลาอนุมัติ และนิติกรรมภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

สินเชื่อบ้าน Life Begin with GHB ครอบคลุมอาชีพประมาณไหนบ้าง?

สินเชื่อบ้าน Life Begin with GHB ครอบคลุมอาชีพประมาณไหนบ้าง?

พิเศษ!!! สำหรับสมาชิกสภา / สมาคมวิชาชีพต่างๆ ประกอบด้วย 

1. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 

3. ทันตแพทยสภา 

4. สภากายภาพบำบัด 

5. สภาเทคนิคการแพทย์ 

6. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. สภาสถาปนิก 

8. สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย 

9. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

10. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

11. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 

12. สัตวแพทยสภา 

13. สภาวิศวกร 

14. แพทยสภา 

15. สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 

16. สภาการพยาบาล 

17. สมาคมนักบินไทย 

18. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมบัติผู้กู้และเอกสารที่ต้องการ

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ / สมาคมวิชาชีพ ที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ธอส.

เอกสารที่ต้องการ

สำหรับเอกสารที่ต้องการนั้นจะถูกแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักๆ

 1. เอกสารส่วนบุคคล
 2. เอกสารทางการเงิน
 3. เอกสารหลักประกัน
1. เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารหลักฐานการเป็นสมาชิกของสภา / สมาคมวิชาชีพ
2. เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
3. เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ 
 • สำเนาสัญญากู้เงิน / สำเนาสัญญาจำนอง /บันทึกต่อท้าย(ถ้ามี)
 • ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ขอสินเชื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะกับ ธอส.

หากคุณคือหนึ่งในกลุ่มที่มีวิชาชีพเฉพาะและกำลังมองหาสินเชื่อที่ตอบโจทย์และคุ้มค่ากับคุณได้มากที่สุด ที่ ธอส. เรามีโครงการสินเชื่อที่ครอบคลุมกับคนไทยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือบุคคลเฉพาะกลุ่มอย่างกลุ่มผู้สูงอายุ ก็สามารถขอสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้เช่นเดียวกัน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการสินเชื่อบ้านจาก ธอส. สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th 

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน