การจัดการบัญชีเงินฝากกรณีเจ้าของบัญชีเสียชีวิต

/
/
การจัดการบัญชีเงินฝากกรณีเจ้าของบัญชีเสียชีวิต

บทความนี้มาดูกันว่าใครบ้างที่สามารถขอจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิตได้ และมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนเข้าไปดำเนินการกับธนาคาร

เมื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเสียชีวิต ทายาทหรือผู้มีสิทธิในการรับมรดกจะมีสิทธิในการติดต่อกับธนาคารเพื่อจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิตได้ทั้งการถอนเงิน หรือปิดบัญชีเงินฝากนั้นได้

แต่ในการดำเนินการเพื่อจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิต ก็ยังมีรายละเอียดของทายาทที่สามารถติดต่อดำเนินการ และเตรียมเอกสารที่ต้องเตรียมยื่นกับธนาคารให้พร้อมก่อน 

บทความนี้มาดูกันว่าใครบ้างที่สามารถขอจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิตได้ และมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเข้าไปดำเนินการกับธนาคาร เพื่อให้การจัดการมรดกทำได้อย่างราบรื่น

การจัดการบัญชีเงินฝาก กรณีเจ้าของบัญชีเสียชีวิต

เงินฝากในบัญชีธนาคารของผู้เสียชีวิต เป็นหนึ่งในทรัพย์มรดกที่สามารถส่งต่อให้กับทายาทได้

โดยทรัพย์มรดก หรือทรัพย์สินทุกชนิดของผู้เสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ กองทุนรวม หุ้น เงินฝากในบัญชีธนาคาร รวมไปถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ จะตกเป็นของทายาทหรือผู้มีสิทธิในการรับมรดก เมื่อเจ้าของมรดกได้เสียชีวิตลงทันที

สำหรับการจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิตนั้น ผู้มีสิทธิในการรับมรดกจะสามารถติดต่อกับทางธนาคารเพื่อ ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝาก ปิดบัญชีเงินฝาก หรือยกบัญชีเงินฝากนั้นเป็นของตนได้ 

ใครบ้างที่มีสิทธิในการจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิต

ผู้ที่จะสามารถติดต่อเพื่อจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิตกับทางธนาคารได้ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

 1. ทายาทโดยธรรม หรือผู้มีสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมายที่เป็นญาติร่วมสายเลือดเดียวกัน รวมถึงคู่สมรสด้วย แบ่งออกตามลำดับคือ
  • คู่สมรส และผู้สืบสันดาน เช่น ลูก หลาน เหลน ของผู้เสียชีวิต
  • บิดา มารดา ของผู้เสียชีวิต
  • พี่น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้เสียชีวิต
  • พี่น้อง ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้เสียชีวิต
  • ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้เสียชีวิต
  • ลุง ป้า น้า อา ของผู้เสียชีวิต
 1. ทายาทโดยพินัยกรรม หรือผู้มีสิทธิในการรับมรดก ตามที่ผู้เสียชีวิตได้ระบุชื่อผู้รับพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ ซึ่งพินัยกรรมที่ใช้อ้างสิทธิในการรับมรดกจะต้องมีผลถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายเท่านั้น โดยมีทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ
  • พินัยกรรมแบบธรรมดา ทำเป็นหนังสือแจกแจงรายละเอียด ที่จะใช้การเขียนหรือพิมพ์ก็ได้และลงวันที่ชัดเจน โดยจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน 2 คนพร้อมกัน และพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองการทำด้วย
  • พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ เป็นพินัยกรรมที่ผู้ทำพินัยกรรมได้เขียนขึ้นด้วยลายมือทั้งฉบับ โดยลงวันที่และลายมือชื่อเอาไว้ด้วย ซึ่งจะมีหรือไม่มีพยานรับรองก็ได้
  • พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เป็นการไปทำพินัยกรรมที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยต้องไปทำที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน
  • พินัยกรรมแบบเอกสารลับ เป็นพินัยกรรมที่ใช้การเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ พร้อมลงลายมือชื่อ จากนั้นใส่ซองปิดผนึกแล้วลงลายมือชื่อกำกับในจุดที่ปิดผนึก จากนั้นนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมพยานอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จดถ้อยคำของผู้ทำพินัยกรรม ลงวันที่ ประทับตรา พร้อมลงลายมือชื่อ
  • พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา เป็นพินัยกรรมที่ทำขึ้นในกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นที่กล่าวมาได้ เช่น อยู่ในสถานที่อันตราย อยู่ในภาวะสงคราม เป็นต้น โดยผู้ทำพินัยกรรมจะกล่าวเป็นคำพูดต่อหน้าพยาน 2 คนพร้อมกัน จากนั้นพยานต้องไปติดต่อที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอให้เร็วที่สุด เพื่อบันทึกข้อมูล ลงวันที่ ระบุสถานที่ที่ทำพินัยกรรม

เอกสารที่ต้องใช้ในการจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิต

การติดต่อเพื่อจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการถอนเงินออกจากบัญชี หรือปิดบัญชีเงินฝาก 

ทายาทที่มีสิทธิในการจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต สามารถติดต่อกับธนาคารตามสาขาบนสมุดคู่ฝากของเจ้าของบัญชี โดยเอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย ได้แก่

 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจากศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (อ่านต่อ > วิธีการขอเป็นผู้จัดการมรดก)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการมรดก
 • สมุดคู่ฝากของผู้เสียชีวิต
 • ใบมรณะบัตร

สำหรับทายาทไม่มีสมุดคู่เงินฝาก และไม่ทราบเลขบัญชีเงินฝาก จะต้องใช้จดหมายแจ้งตรวจสอบข้อมูลบัญชีของเจ้าของบัญชีร่วมด้วย เพื่อให้ทางธนาคารค้นหาเลขบัญชีพร้อมสาขาที่เปิดบัญชีเอาไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ ธอส.

หากว่าคุณต้องการจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิตที่เป็นลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ แต่ยังมีคำถามหรือข้อสงสัยอื่นๆ สำหรับการเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการให้พร้อม

สามารถติดต่อได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. หรือสาขาในศูนย์การค้าวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.30-19.00 น

G H BANK Call Center: 0-2645-9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน