ไม่ใช่พนักงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือน มีบ้านได้หรือไม่? [พร้อมบอกขั้นตอนการกู้]

/
/
ไม่ใช่พนักงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือน มีบ้านได้หรือไม่? [พร้อมบอกขั้นตอนการกู้]

ไม่ใช่ทุกอาชีพจะมีสลิปเงินเดือน คนที่ไม่ใช่พนักงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่? บทความนี้ จะช่วยให้คำตอบกับคุณ

เมื่อต้องการซื้อบ้านและขอยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร หนึ่งในเอกสารสำคัญที่ธนาคารจะขอก็คือ “เอกสารทางการเงิน” เพื่อยืนยันรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งเอกสารที่ใช้ยืนยันได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุด คือ สลิปเงินเดือน ที่ช่วยยืนยันกับธนาคารว่า ผู้ยื่นกู้จะมีรายได้จำนวนที่แน่นอนและเพียงพอต่อการชำระคืน

แต่ไม่ใช่คนที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพจะมีสลิปเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ เจ้าของกิจการ พ่อค้าแม่ค้า ฯลฯ ต่างก็ไม่ได้มีรายได้ประจำที่การันตีว่า แต่ละเดือนจะมีรายได้เท่าเดิมหรือไม่ แล้วเมื่อเป็นกรณีแบบนี้ คนที่ไม่ใช่พนักงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือนจะยังสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่? บทความนี้ จะช่วยให้คำตอบกับคุณ

อ่านตามหัวข้อ

ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือน กู้บ้านได้หรือไม่?

ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือน กู้บ้านได้หรือไม่?

คำตอบคือ ได้! แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจโจทย์และข้อกังวลของธนาคารกันก่อน 

ในความเป็นจริงแล้ว โจทย์ของธนาคาร ไม่ได้ต้องการสลิปเงินเดือน แต่ธนาคารต้องการหลักฐานในการยืนยันว่า ผู้ยื่นกู้มีความสามารถ/ศักยภาพในการชำระหนี้คืน โดยไม่ก่อให้เกิดหนี้เสียในระบบ 

ธนาคารจึงต้องขอเอกสารทางการเงินเพื่อยืนยันรายได้ และแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ยื่นกู้เพื่อใช้พิจารณาว่า สามารถให้สินเชื่อได้หรือไม่ รวมไปถึงเพื่อประเมินวงเงินที่สมเหตุสมผลกับรายได้ของผู้ยื่นกู้ โดยที่มีความเสี่ยงที่จะไม่ชำระคืนหรือชำระคืนไม่ไหวน้อยที่สุด 

ดังนั้น โจทย์ของธนาคาร คือ ต้องการสิ่งที่สามารถยืนยันรายได้ของผู้ยื่นกู้ได้ ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นสลิปเงินเดือนเสมอไปเท่านั้น เพียงแต่ว่า สลิปเงินเดือนเป็นสิ่งที่พนักงานประจำหรือคนที่มีเงินเดือนเข้าอย่างสม่ำเสมอ เป็นเอกสารทางการเงินที่ช่วยยืนยันรายได้ได้อย่างชัดเจน 

กรณีคนที่ไม่ได้ทำงานประจำ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารได้ เพียงแต่เรื่องของการเตรียมตัวและเอกสารการเงินที่ต้องใช้ยืนยันกับธนาคาร จะมีความแตกต่างและซับซ้อนมากกว่าคนที่มีสลิปเงินเดือนอยู่บ้าง 

คนที่ไม่มีสลิปเงินเดือน จะยื่นกู้สินเชื่อบ้าน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือน เกณฑ์การยื่นเอกสารต่างๆ สำหรับขอสินเชื่อบ้าน โดยส่วนใหญ่ไม่ได้แตกต่างจากคนที่มีสลิปเงินเดือน โดยเอกสารที่ธนาคารจะขอ แบ่งได้เป็น 3 หมวดหลักด้วยกัน ได้แก่ 1) เอกสารส่วนบุคคล 2) เอกสารทางการเงิน และ 3) เอกสารหลักประกัน

ส่วนที่แตกต่างในการเตรียมเอกสารของคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือน คือ เอกสารทางการเงิน ที่ต้องใช้หลักฐานทางการเงินมากกว่า คนที่ทำงานมีเงินเดือนประจำที่ยื่นแค่สลิปเงินเดือนและใบรับรองเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้น ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอสินเชื่อสำหรับคนไม่มีสลิปเงินเดือน มีดังนี้

เอกสารส่วนบุคคล 

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (คู่สมรส) (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน (กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ)

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารการเงินเหล่านี้ ควรรวบรวมให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ การเดินบัญชีเงินฝากให้มีเงินเข้าอยู่ตลอดเป็นเวลา 12 เดือน และหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ จะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยยืนยันรายได้ขั้นต่ำในทั้งปีของผู้ยื่นกู้ให้กับธนาคารได้

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ ธนาคารอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ขอกู้ตามแต่กรณี เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อ

เทคนิคเตรียมตัวยื่นกู้บ้าน สำหรับคนไม่มีสลิปเงินเดือน 

เทคนิคเตรียมตัวยื่นกู้บ้าน สำหรับคนไม่มีสลิปเงินเดือน 

สำหรับคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ควรเตรียมตัวสำหรับการยื่นกู้สินเชื่ออย่างน้อย 1 ปี เพื่อสร้างพอร์ตการเงินที่น่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะยื่นขอสินเชื่อบ้านได้ผ่านฉลุย สิ่งที่ควรเตรียมตัว มีดังนี้

1. เดินบัญชีธนาคารให้สวย 

เดินบัญชีธนาคารโดยให้มีเงินเข้าในทุกๆ เดือนจำนวนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ธนาคารเห็นความสม่ำเสมอของรายได้ และมีการใช้จ่ายที่คาดเดาได้ หมายถึง ในแต่ละเดือนมีเงินออกจำนวนใกล้เคียงกัน แสดงถึงการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ ไม่ควรใช้เงินให้หมดบัญชี ควรมีเหลือติดไว้บ้าง จะช่วยเพิ่มคะแนนในเชิงบวกเมื่อธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อ

2. ยื่นภาษีเงินได้และเก็บเอกสาร ทวิ 50 

หลักฐานการยื่นภาษี เป็นอีกหลักฐานทางการเงินที่ธนาคารจะเรียกขอจากผู้ยื่นกู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน เพราะหลักฐานการยื่นภาษีเงินได้ ถือเป็นหลักฐานที่ยืนยันรายได้ขั้นต่ำของผู้ยื่นกู้ รวมถึง แนะนำให้เก็บใบทวิ 50 หรือ หนังสือรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยสามารถขอได้จากผู้ว่าจ้างงาน

3. ถ่ายรูปกิจการ (ร้านค้า บริษัท แผงลอย)

ถ่ายรูปกิจการสำหรับยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า แผงลอย พื้นที่ให้เช่า หอพัก บริษัท ฯลฯ ให้ถ่ายรูปทั้งตัวอาคาร บรรยากาศการทำงาน และบรรยากาศของร้านในขณะที่มีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เพื่อยืนยันกับธนาคารว่า ผู้ยื่นกู้ได้ประกอบธุรกิจจริง จะช่วยให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

4. ดูแลประวัติการผ่อนชำระสินเชื่ออื่นๆ

สะสางหนี้สินก้อนอื่นๆ ปิดบัตรเครดิต และตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือประวัติการค้างชำระ รวมไปถึงตรวจสอบ “หนี้งอก” ที่ผู้ยื่นกู้อาจจะไม่ได้ก่อขึ้นเอง พยายามสะสางหนี้ให้เหลือน้อยที่สุดและชำระหนี้สินให้ตรงเวลา ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ 

ทั้งนี้ การมีบัตรเครดิตหรือหนี้สินก้อนอื่นๆ ไม่ได้ส่งผลไม่ดีต่อการขอกู้สินเชื่อบ้าน หากผ่อนชำระสินเชื่ออื่นๆ ตรงกับงวด จะช่วยเพิ่มคะแนนความน่าเชื่อถือ สะท้อนถึงวินัยในการจัดการหนี้ของผู้ยื่นกู้ได้

5. เก็บออมเงินและลงทุน

หากเป็นไปได้แนะนำให้เก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อแสดงถึงวินัยทางการเงิน ซึ่งประโยชน์ของการออมเงิน นอกจากจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายตาของธนาคารได้ ก็ยังเป็นเงินสำรองสำหรับการซื้อบ้าน/สร้างบ้านได้ และยังสามารถใช้เพื่อเป็นเงินดาวน์บ้าน (ตั้งแต่ 10% – 20% ของราคาประเมิน) เป็นเงินโปะสินเชื่อในอนาคต หรือสำหรับคนที่ไม่มีเงินประจำ หากมีเหตุให้รายได้สะดุด เงินออมสามารถใช้เป็นเงินสำรองผ่อนชำระได้

นอกจากนี้ ถ้าผู้เตรียมตัวยื่นกู้มีพอร์ตการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น ธนบัตร สลากออมทรัพย์ ฯลฯ ก็สามารถยื่นเป็นเอกสารทางการเงินประกอบ เพื่อเพิ่มคะแนนในเชิงบวกในการอนุมัติสินเชื่อบ้านของธนาคารได้ 

ขั้นตอนการกู้สินเชื่อบ้านสำหรับคนไม่มีสลิปเงินเดือน

ขั้นตอนการกู้สินเชื่อบ้านสำหรับคนไม่มีสลิปเงินเดือน

ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารสำหรับคนไม่มีสลิปเงินเดือนไม่ได้แตกต่างจากการยื่นขอสินเชื่อโดยทั่วไป สิ่งที่แตกต่างมีเพียงการพิจารณาให้สินเชื่อที่ธนาคารต้องใช้หลักฐานการเงิน และการสัมภาษณ์มากกว่าคนที่มีสลิปเงินเดือนเล็กน้อย เพื่อยืนยันความสามารถในการผ่อนชำระหนี้

1. ยื่นคำขอสินเชื่อกับธนาคารหรือโครงการ

หลังจากที่ได้บ้านที่ต้องการแล้ว ผู้ยื่นกู้สามารถเตรียมเอกสารแล้วเข้าติดต่อขอกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารได้โดยตรง [อ่านเกณฑ์ในการเลือกธนาคารกู้บ้านเพิ่มเติม << ในบทความนี้] หรือยื่นผ่านโครงการบ้าน/คอนโด เพราะในกรณีที่เป็นโครงการ เซลส์หรือนายหน้าสามารถช่วยเตรียมเอกสารให้รัดกุมและยื่นให้ได้

หากเอกสารไม่ครบหรือธนาคารต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะสอบถามเพิ่มเติม

2. รอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบ้าน 

เมื่อยื่นขอสินเชื่อแล้วผู้ยื่นกู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ธนาคารจะทำการพิจารณาหลักและจากการสัมภาษณ์ในตอนที่ยื่นกู้ จากนั้นพนักงานธนาคารจะส่งเรื่องต่อให้งานประเมินหลักทรัพย์ โดยเจ้าหน้าที่ประเมินหลักทรัพย์จะติดต่อผู้กู้เพื่อนัดหมายเข้าไปประมูลหลักทรัพย์ ตามวันและเวลาที่ผู้ยื่นกู้สะดวก หลังจากที่ยื่นใบคำขอแล้ว

เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบ้านโดยทั่วไปจะพิจารณาจาก 

 • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เช่น ซื้อที่ดินอาคาร, ซื้อห้องชุด, ไถ่ถอนจำนอง ฯลฯ
 • คุณสมบัติผู้ขอกู้ เช่น สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ ฯลฯ
 • ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
 • ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน

3. รอแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

กรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ผู้ยื่นกู้ทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นใบคำขอสินเชื่อ พร้อมเอกสารประกอบ (ครบถ้วน) เพื่อเตรียมนัดวันทำสัญญา 

4. ทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนอง 

หากได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายผู้กู้เพื่อทำสัญญากู้เงินที่สาขาของธนาคาร และนัดวันทำนิติกรรม ณ กรมที่ดิน ที่หลักประกันหรือโฉนดที่ดิน จดทะเบียนไว้

กรณีมีผู้กู้ร่วมหรือคู่สมรส ผู้ยื่นกู้ต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ 

สำหรับค่าใช้จ่ายในวันทำสัญญา พนักงานธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย 

ยื่นกู้สินเชื่อบ้านผ่านง่าย แม้ไม่มีสลิปเงินเดือนกับ ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. คือ ธนาคารเพื่อการมีบ้านสำหรับคนไทยทุกคน ไม่ว่าคุณจะมีสลิปเงินเดือนหรือไม่ ก็สามารถยื่นกู้เพื่อซื้อบ้านในฝันได้ หวังว่าบทความนี้จะช่วยคลายข้อสงสัยและช่วยให้คุณเตรียมตัวยื่นกู้-เตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน 

หากต้องการความช่วยเหลือหรือติดต่อขอสินเชื่อเพื่อบ้านกับ ธอส. สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์  หรือ www.ghbank.co.th   

G H BANK Call Center: 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน