เตรียมความรู้พื้นฐานเรื่องการมีบ้านกับ โครงการโรงเรียนการเงินกับ ธอส.

/
/
เตรียมความรู้พื้นฐานเรื่องการมีบ้านกับ โครงการโรงเรียนการเงินกับ ธอส.

ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะขอสินเชื่อไม่ผ่าน ธอส. มีโครงการโรงเรียนการเงิน เพื่อให้คำแนะนำและแนวปฏิบัติในการขอสินเชื่อบ้าน

การจะกู้สินเชื่อบ้าน หลายคนคงทราบกันดีว่า ผู้จะขอกู้ต้องผ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ของธนาคารก่อนจึงจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ รายละเอียดของผู้ที่ธนาคารเชื่อถือและปล่อยกู้ให้ง่ายมีอยู่หลายข้อด้วยกัน เช่น มีรายได้ประจำและแน่นอนต่อเดือน มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีหรือไม่ติดประวัติเครดิตบูโร ด้วยเหตุนี้ จึงมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่คุณสมบัติไม่เพียงพอที่ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ให้ ทำให้ต้องลำบากหาทางอื่นๆ เพื่อให้ได้บ้านอย่างที่ต้องการ

สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ที่เป็นธนาคารสำหรับการมีบ้านโดยเฉพาะ และก่อตั้งด้วยนโยบายของรัฐที่ต้องการให้คนไทยมีบ้าน ได้ออกแบบโครงการสินเชื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสมีบ้านได้

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะขอสินเชื่อไม่ผ่านด้วยขาดคุณสมบัติที่ธนาคารตั้งเกณฑ์ไว้ ธอส. ก็ออกโครงการโรงเรียนการเงินขึ้นมา เพื่อให้คำแนะนำและแนวปฏิบัติในการขอสินเชื่อบ้าน ทั้งยังมีสิทธิประโยชน์ในการกู้สินเชื่อบ้านให้ผ่านง่ายสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนการเงิน ธอส. โดยเฉพาะ

รู้จักโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน

(คลิปซีรีส์โรงเรียนการเงิน ธอส.) 

โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน คือ โครงการที่มุ่งให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยการเงิน และเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ กำเนิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลต้องการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้แก่ประชาชน ดังนั้น นอกจากความรู้เกี่ยวกับการกู้สินเชื่อบ้านแล้ว ธอส. ยังมุ่งให้ความรู้เรื่องการเงินในทุกด้านแก่ประชาชนอีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนการเงิน จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร แนวทางปฏิบัติในการขอสินเชื่อต่างๆ และสิทธิประโยชน์ที่ทำให้ขอกู้สินเชื่อบ้านกับ ธอส. ผ่านได้ง่ายขึ้น

รูปภายในบทความ โครงการโรงเรียนการเงิน

ใครบ้างที่ควรเป็นนักเรียนของโรงเรียนการเงิน ธอส.

โครงการโรงเรียนการเงินของ ธอส. ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอกู้สินเชื่อบ้านจากธนาคารโดยทั่วไป หรือสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะขอกู้ลำบาก เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อบ้านให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ใน 4 กลุ่มต่อไปนี้

 1.ผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับราคาบ้าน

ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ในกลุ่มนี้ หมายถึง ผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว เพราะมีเอกสารแสดงที่มารายได้ชัดเจน รวมทั้ง เอกสารประกอบการขอสินเชื่อบ้านต่างๆ เพียงแต่รายได้สุทธิอาจไม่เพียงพอกับราคาบ้านที่ต้องการ  หรือไม่ทราบหลักเกณฑ์สัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Ratio หรือ DSR) ซึ่งใช้ประเมินวงเงินสินเชื่อ เมื่อเข้าร่วมโครงการ จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้วงเงินที่เพียงพอต่อการซื้อที่อยู่อาศัย

2.ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือรับจ้างทั่วไป

สำหรับคนกลุ่มนี้ เป็นผู้ที่มักจะไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเมื่อขอกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร ซึ่งก็คือเหล่าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ที่รับจ้างอิสระ (Freelancer) เช่น ช่างตัดผม นักออกแบบภายใน พ่อค้า-แม่ค้า เจ้าของกิจการ ฯลฯ เพราะไม่สามารถแสดงที่มาของรายได้ที่แน่นอน ธนาคารจึงไม่เชื่อถือว่าจะมีเงินสำหรับผ่อนชำระได้ตลอดสัญญาหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อสมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนการเงินของ ธอส. ก็จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างเครดิตให้น่าเชื่อถือเพื่อขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านโดยง่าย

3.ผู้ที่มีประวัติค้างชำระหนี้ (ติดปัญหาเครดิตบูโร)

คนอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะกู้สินเชื่อบ้านไม่ผ่านก็คือ ผู้ที่มีประวัติค้างชำระหนี้ หรือ “ติดปัญหาเครดิตบูโร” ไม่ว่าจะเคยค้างชำระหนี้บัตรเครดิต หนี้รถยนต์ หรือหนี้บ้านจากธนาคารใดๆ ก็ตาม หากปิดบัญชียอดค้างชำระได้หมดแล้ว ธอส. ก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ควรได้รับโอกาส หากสมัครเข้าโครงการโรงเรียนการเงิน ก็จะสามารถขอกู้สินเชื่อบ้านได้เมื่อทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

4.นักศึกษาจบใหม่ที่อยากมีบ้าน

สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่เริ่มทำงานแล้วและมีรายได้ต่อเนื่องที่ต้องการวางแผนมีบ้านในอนาคตอันใกล้ หากเข้าร่วมโครงการโรงเรียนการเงิน เจ้าหน้าที่จะให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวเพื่อขอกู้สินเชื่อบ้าน เช่น การเดินสมุดบัญชีเงินฝาก การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นกู้ต่างๆ รวมทั้ง ช่วยวางแผนสร้างวินัยทางการเงินให้คนกลุ่มนี้อีกด้วย

กู้สินเชื่อบ้านผ่านง่ายด้วยคำแนะนำจากโรงเรียนการเงิน

โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน เปรียบเสมือนโรงเรียนจริงๆ ที่ให้ความรู้เรื่องการเงินแก่นักเรียนที่เข้าศึกษา ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับคำแนะนำต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ ธอส. โดยตรง เพื่อให้สามารถกู้สินเชื่อบ้านผ่านได้โดยง่าย

  • คำแนะนำการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  • แนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้วงเงินกู้ที่เพียงพอ
  • แนวทางการเดินบัญชีเพื่อสร้างวินัยและความน่าเชื่อถือ

หากลงทะเบียนเป็นนักเรียนโรงเรียนการเงินแล้วและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ก็อาจได้รับสิทธิผ่อนปรนสัดส่วนความสามารภชำระหนีต่อรายได้ (DSR) เพิ่มสูงสุด 50% ของรายได้สุทธิ แต่สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังขอผ่อนชำระได้ยาวนานถึง 40 ปี หรือก็คือ คุณสามารถขอวงเงินได้มากขึ้นนั่นเอง

นอกจากนี้ โรงเรียนการเงินยังมุ่งเน้นการให้แนวคิดทางการเงินทั่วไปเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของคนไทย ซึ่งนอกจากนักเรียนของโครงการฯ แล้ว บุคคลทั่วไปก็สามารถติดตามสาระดีๆ จากโรงเรียนการเงินและ ธอส. ได้ที่ Channel GHBank ของ YouTube  

สรุป

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำ บุคคลที่ไม่มีรายได้ประจำ เช่น ฟรีแลนซ์ บุคคลที่ไม่มีหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจนอย่างเช่น พ่อค้า-แม่ค้า หรือว่าเคยติดปัญหาค้างชำระหนี้มาก่อน หรือใครก็ตาม ก็สามารถขอกู้สินเชื่อบ้านผ่านได้กับ ธอส. หากสมัครเป็นนักเรียนในโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงินที่จะช่วยคนไทยเข้าใจการขอสินเชื่อที่ถูกต้อง ตอบทุกปัญหาการขอสินเชื่อบ้าน

นักเรียนโรงเรียนการเงิน ธอส. จะมีโอกาสได้วงเงินกู้ที่สูงขึ้น ระยะเวลาผ่อนที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รู้วิธีวางแผนจัดการการเงินของตัวเองให้มั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย

ธอส. เชื่อว่าไม่ว่าใครก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน