ธปท. ออก 6 เกณฑ์ควบคุม ‘ดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ’ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ปี 2565

/
/
ธปท. ออก 6 เกณฑ์ควบคุม ‘ดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ’ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ปี 2565

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ กับผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ทั้ง 6 ข้อนี้ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในราคาที่เหมาะสม รวมถึงได้รับข้อมูลที่โปร่งใสในการใช้บริการ โดยมีข้อมูลดังนี้

เกณฑ์การปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ

หลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ สำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยครอบคลุมสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนแต่ยังมีผลผูกพันอยู่ และสัญญาตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ 

โดยเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูล จะช่วยควบคุมและส่งเสริมในด้านต่างๆ คือ

 • ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการกำหนดค่าบริการและเบี้ยปรับ
 • ประชาชนได้รับข้อมูลที่เปิดเผยอย่างโปร่งใส และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่ง่ายยิ่งขึ้น
 • ส่งเสริมให้ผู้บริการทางการเงิน แข่งขันการให้บริการภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด

เกณฑ์การปฏิบัตินี้จะบังคับใช้กับผู้ให้บริการ ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ซึ่งได้แก่ 

 • สถาบันการเงิน 
 • บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือคล้ายการให้สินเชื่อ 
 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 • ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
 • ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ 
 • ผู้ประกอบธุรกิจ 
 • สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ 
 • ผู้ประกอบธุรกิจระบบ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรม 
 • สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล 
 • ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ 
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์

สำหรับผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ยังต้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับฝากเงิน การเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงินฝาก รวมถึงการให้สินเชื่อ หรือการให้กู้ยืมเงินเพื่อการอุปโภคบริโภค (consumer loan) และเพื่อการประกอบธุรกิจ (commercial loan) ด้วย

6 หลักเกณฑ์การปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลมีอะไรบ้าง?

หลักเกณฑ์การปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าปรับ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน มีการระบุหลักสำคัญ 6 ข้อจะช่วยทั้งการดูแลประชาชน รวมถึงส่งเสริมผู้ให้บริการทางเงิน นั่นคือ

6 หลักเกณฑ์การปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลมีอะไรบ้าง

1. สะท้อนต้นทุนจริงจากการให้บริการ และไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน

ผู้ให้บริการต้องให้ความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน โดยคำนึงถึงต้นทุนในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง และกำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าบริการและค่าปรับอย่างเหมาะสม

ที่สำคัญต้องไม่นำเอาดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการได้สำรองจ่ายไปก่อน มารวมกับจำนวนหนี้ค้างเพื่อคิดดอกและเบี้ยปรับเพิ่มอีก

2. ใช้ฐานในการคำนวณค่าบริการและเบี้ยปรับที่เหมาะสม

โดยใช้ฐานในการคำนวณค่าบริการและเบี้ยที่สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับปัจจัยที่ทำให้เกิดต้นทุน 

เช่น ค่าประเมินราคาหลักประกัน ต้องไม่กำหนดเป็นสัดส่วนร้อยละของวงเงินสินเชื่อ เพราะปัจจัยหลักที่มีผลต่อต้นทุนจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการประเมินราคา ที่อาจต่างกันไปตามประเภท สถานที่ และขนาดของหลักประกัน

สำหรับเบี้ยปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด ต้องคำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ไถ่ถอน ไม่คำนวณจากวงเงินตามสัญญา

3. คืนค่าบริการในส่วนที่ลูกค้าไม่ได้ใช้ 

โดยให้คืนตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ รวมถึงแจ้งเงื่อนไขและช่องทางการคืนค่าบริการให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน

4. ไม่ผลักภาระให้กับลูกค้าหรือไม่สร้างภาระจนเกินสมควร

โดยผู้ให้บริการต้องไม่ผลักภาระให้กับลูกค้าหรือไม่สร้างภาระจนเกินสมควร และคำนึงถึงความสามารถในการชำระของลูกค้า ไม่เรียกเก็บค่าบริการจากการดำเนินการตามปกติ และค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้า 

เช่น ไม่เรียกเก็บค่าประเมินราคาหลักประกัน ในกรณีทบทวนราคาหลักประกัน เพื่อการจัดชั้นสินทรัพย์ การกันเงินสำรอง และ/หรือการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บริการเอง

5. เปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ

ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ อย่างชัดเจนโปร่งใส และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจการเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

6. ควบคุมดูแลและสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ดำเนินการแทน ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ของกรอบหลักการข้างต้น 

โดยผู้ให้บริการภายนอก (outsourcer) หรือตัวแทนทางการเงิน (agent) ต้องกำหนด อัตราค่าบริการที่จะเรียกเก็บกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ไม่ทำให้คุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าได้รับด้อยลง หรือผลักภาระไปให้ลูกค้า รวมถึงดูแลให้เปิดเผยข้อมูลค่าบริการต่างๆ ให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

หากท่านได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งมาที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของ ธปท. โทร.1213 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. หรือส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ www.1213.or.th ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.

สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีรายละเอียดข้อเสนอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ตอบทุกโจทย์ของคนอยากมีบ้านมาแนะนำ 

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง หรือกลุ่มผู้มีรายได้สูง ก็มีผลิตภัณฑ์พร้อมโปรโมชันหลากหลาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม

หากสนใจขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจาก ธอส. สามารถทำการกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

G H BANK Call Center: 0-2645-9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน